STOA voldoet aan de kwaliteitseisen van UWV

UWV heeft kwaliteitseisen gesteld voor dienstverleners die bijdragen aan de inzetbaarheid van werkenden en niet-werkenden in Nederland.

De eisen maken de markt transparant en borgen de kwaliteit van werkzaamheden.

Centraal in het eisenpakket staat de cliënt die gebruik maakt van de dienstverlening. Dienstverleners komen alleen in aanmerking voor goedkeuring als hun cliënten tevreden zijn over de geleverde dienstverlening en als ze hun afspraken zijn nagekomen. Ook de tevredenheid van de opdrachtgever en haar mening over het nakomen van afspraken, weegt zwaar mee in de beoordeling.

De algemene indicatoren zijn gericht op de kwaliteitsborging binnen de organisatie van de dienstverlener. Daarbij is aandacht voor de privacy, klachtenafhandeling, de helderheid van de bedrijfsprocessen en het borgen van de kwaliteit van personeel.

Tevredenheidsonderzoek

“De cliënten ware zeer tevreden over dit bureau. Ook na einde van de begeleidingsperiode is er wederzijds nog contact en wordt hulp geboden. Dit komt overeen met de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2011”. Citaat uit Verslag klantenaudit 2013 (meetjaar 2012).

Via digitale, schriftelijke of telefonische enquêtes meet een onafhankelijke onderzoeksorganisatie gedurende de gehele meetperiode hoe tevreden opdrachtgevers en klanten zijn nadat de dienst is geleverd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau DigiPsy.

Klanten gaven STOA in 2016 een acht

Resultatenaudit

Na afloop van de meetperiode en na het rapporteren voert een externe auditor (DNV) de resultatenaudit uit. De auditor stelt vast of de dienstverlener aan alle normen voldoet en of de gerapporteerde gegevens valide en betrouwbaar zijn.
Voor deze toetsing en de cliëntenaudit worden onafhankelijke certificerende instellingen ingeschakeld. Zij beoordelen de kwaliteit van de dienstverlening en de betrouwbaarheid van de geleverde informatie. Deze instellingen zijn allen geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.